Turneringsreglement

Turneringsreglement

DELTAGERLISTER
Alle lag skal levere inn en komplett spiller/deltagerliste ved innsjekking. Dette skal gjøres før første kamp. Man kan ikke endre, eller legge til spillere på en spillerliste etter første kamp. En spiller kan kun spille på ett -1- lag i en klasse, men kan spille på flere lag fra en klubb i forskjellige klasser.
Ingen spillere kan ha spilletilhørighet til annen klubb enn den det deltas for iht NHF.
Det gis unntak hos lag i miniturneringen og aktivitetserien (6 – 11 år) hvis det skulle være mangel på spillere.
Vi oppfordrer til å følge NHF retningslinjer i barneidretten om Fair Play, hvor alle skal spille og rulleres.

REGLER
Det er forbudt i enhver form å nyte alkohol i forbindelse med arrangementet både på området og skoler. Overtredelse kan medføre hjemsendelse. Lagene står ansvarlig for de ordensregler som gjelder i hallene og for arrangementet forøvrig. Overtredelse kan medføre spilleforbud for lag / enkeltpersoner og eventuelt erstatningsansvar. Alvorlige overtredelser enten i kamp eller utenfor kamp, uansett sted kan medføre spilleforbud for lag eller enkelte spillere – og evt. funksjonsforbud for ledere – i resterende kamper under arrangementet og bortvisning, hjemsendelse, erstatningsansvar og lignende.

GARDEROBER
Vi ber om at alle som overnatter på skoler bruker garderobe / dusj på overnattingsstedet der dette er mulig, grunnet begrenset kapasitet på våre haller. Verdigjenstander må ikke ligge uten tilsyn i garderober, i haller og på innkvarteringsstedene. Sparebank 1 cup er ikke ansvarlig for eventuelt tap av verdigjenstander under arrangementet, og kan ikke stilles til erstatningsansvar for eventuell skade på gjenstander, personer eller lignende.

CUPREGLEMENT
Sparebank 1 cup følger Norges Håndballforbund reglement.
Dommeroppsett og kampoppsett for cupen er foretatt av arrangøren. Alle dommere og dommeransvarlig er nøytrale. Oppsett (pulje/klasser/sluttspill) er satt opp nøytralt. Jury oppnevnes av arrangøren, og kan listes opp ved forespørsel. En av de dommeransvarlige er juryleder.

Påmeldings- og deltakerkort må være betalt før cupen starter.

Sammensatte lag må være påmeldt som sammensatt lag i regionserien enten i inneværende sesong iht. NHF.

SLUTTSPILL
1. plass og 2. plass i hver pulje går til A-sluttspill. De resterende i hver pulje går til B-sluttspill. I de klassene hvor det er få påmeldt vil det bli avholdt seriespill alle-mot-alle. Det vil deretter avholdes et A-sluttspill hvor 1. plass møter 4. plass, og 2. plass møter 3. plass, deretter finale for å avgjøre serien.

POENG
2 poeng for seier – 1 poeng for uavgjort – 0 poeng for tap. Står to lag eller flere likt i poeng avgjøres rekkefølgen slik: (iht § 19-1.6.3) 1. Poeng i innbyrdes oppgjør. 2. Målforskjell i innbyrdes oppgjør. 3. Flest scorede mål i innbyrdes oppgjør 4. Målforskjell i samtlige kamper 5. Flest scorede mål i samtlige kamper 6. Loddtrekning.
Når rekkefølgeberegning på grunnlag av innbyrdes kamper skal benyttes, brukes alle innbyrdes kamper for de lag som rekkefølgen skal avgjøres for. Øvrig rangering i henhold til § 19-1.6 i NHFs reglement.

Sparebank 1 cup kan endre sluttspillet helt frem til kampstart i enkelte klasser av sportslige hensyn. Ved slike endringer og endringer i kampoppsett for øvrig vil dette bli opplyst pr sms til oppgitt lagleder. Blir resultatet i sluttspillet uavgjort, avgjøres kampen ved 7m konkurranse: Hvert lag skal ta 3 straffer hver. Ansvarlig dommer skal gjennomføre en loddtrekning, og det laget som vinner bestemmer om de skal skyte først, eller sist. (Man følger denne rekkefølgen gjennom hele 7m konkurransen).

Hvert lag nominerer 3 forskjellige spillere som skal ta de 3 første straffene. Alle spillere som ikke er utvist eller diskvalifisert har rett til å delta. Rekkefølgen bør ikke bestemmes på forhånd og kan endres underveis. Alle spillere kan opptre både som skyttere og målvakter. Står det fremdeles uavgjort etter 3 straffekast, nominerer hvert lag 3 nye spillere. Disse kan være de samme som tok straffe i de første 3 straffene. Hvert lag tar deretter en og en straffe til et av lagene har scoret flere mål enn det andre laget ved samme antall kast. Samme spiller kan ikke skyte 2 straffekast i denne omspillingen før alle kvalifiserte spillere på laget har skutt en straffe. Står man fremdeles ikke igjen med en vinner etter 6 straffer forsetter gjentar man prosessen.

NB! I klassene 12 og 13 år skal det ikke avholdes 7m konkurranse. Blir resultatet i sluttspillet uavgjort, avgjøres kampen ved en full 3 minutters spilleomgang. Ansvarlig dommer skal gjennomføre en loddtrekning, og det laget som vinner starter med ballen. Er det fremdeles ikke avgjort en vinner etter denne omgangen, gjentas prosessen foruten om at det motsatte laget starter med ballen. Er det fortsatt uavgjort avgjøres kampen med loddtrekning.

BRUK AV SPILLERE
Lag t.o.m. 15 år kan benytte seg av 12 spillere til hver kamp.
15 års lag kan benytte seg av 14 spillere til hver kamp.

En spiller kan kun spille på 1 – ett lag i en klasse, men kan spille på flere lag fra en klubb i forskjellige klasser.
Ingen spillere kan ha spilletilhørighet til annen klubb enn den det deltas for iht NHF.

Det benyttes minimål i klassene 6-9 år, og lave mål i klassene 10 – 11 år Timeout er ikke tillatt! Dommer kan stoppe tiden ved skader, eventuell usportslig oppførsel og lignende. Dersom lagene ikke omgående stiller til avkast ved signal fra dommerne, kan dette medføre walk over.

Lag nevnt først starter med ballen og stiller til venstre for sekretariatet.
Lag nevnt først skal stille med ball.
Ved draktlikhet bytter sistnevnte lag. Husk å sjekke lister for drakter – ta med reservedrakter og ball til kampene.
Punktmarkering er ikke tillat. Gjelder alle yngre årsklassen, til og med – 16 år

PROTEST
Ved eventuell protest må denne innleveres juryen i administrasjonen i spillehallen omgående etter kampslutt – med et protestgebyr pålydende 700 NOK vedlagt. For at en protest skal være gjeldende må det påføres at protest leveres på kamprapporten, og at denne er undertegnet av motstanderes lagleder. (Jury kan se bort i fra dette ved spesielle tilfeller). Juryen vil behandle protesten omgående og så snarlig som det er praktisk mulig. Juryens avgjørelse er endelig og kan ikke bestrides. Juryen vil etter beste evne opplyse alle parter om protesten, og endelig avgjørelse samt innhente muntlig redegjørelse fra alle aktuelle parter. Juryen kan se bort i fra å innhente muntlig redegjørelse hvis hendelsen har en åpenbar løsning i turneringsreglementet. Alle henvendelser til juryen skal gjøres til juryleder.

KLISTERBRUK
All bruk av klister eller andre lignende produkter eller hjelpemidler er forbudt i klassen t.o.m. 14 år iht. Norges Håndballforbunds reglement og rettningslinjer. For de resterende klassene er det kun tillatt med klister uten kunstig harpiks. Skulle et av lagene påføre dette og ballen brukes i kampgjennomføringen er en protest kun gyldig hvis ansvarlig dommer gjøres oppmerksom før/under kampgjennomføringen. I praksis gir ikke dette et lag mulighet til å protestere på feil bruk av klister hvis man ikke har påklaget dette før/underveis i en kampgjennomføring. Vi anbefaler alle lag å følge de klister retningslinjene som er angitt i hver enkelt hall. Sparebank 1 cup kan hvis nødvendig legge restriksjoner på klisterbruk på haller/baner og alle lag forplikter seg til å følge dette. All brudd på klisterreglementet vil medføre walkover til negativ fordel for laget som har brutt reglementet. I tillegg vil dette medføre et gebyr pålydende 1000 NOK ved første gangs forseelse. Ved andre gangs forseelse kan dette medføre at det aktuelle laget utestenges fra arrangementet og alle kamper strykes.

Alle straffegebyr må innbetales før neste kamp skal spilles. Er ikke dette gjort vil det bli walk over til negativ fordel for det aktuelle laget.

PREMIERING
Alle A-finalelag og vinneren i B-finalen premieres (maks. 15 spillere).
Deltakerpremie til alle spillere i 6-11 år.

DISPENSASJONSREGLEMENT
Sparebank 1 cup tar kun i mot dispensasjoner som allerede er innvilget av den aktuelle regionen. Sparebank 1 cup godkjenner kun dispensasjoner gitt av regionen i den aktuelle spilleform. Sparebank 1 cup godkjenner ikke kjønnsdispensasjoner, med unntak av miniturnering (6 – 8 år). En dispensasjon er kun gjeldende hvis man har søkt om dette skriftlig innen 1. august og denne er godkjent! Det er kun tillatt med en -1- spiller med dispensasjon pr lag. Med unntak av aktivitetsserien (6– 11 år) hvor det er tillatt med to -2- dispensasjoner pr lag. Det kan søkes om to -2- eller fler spillere med dispensasjon pr lag. Da vil alle kamper og derav poeng være gjeldende, men det aktuelle laget vil automatisk bli plassert sist i sin gruppe. Medfører dette en plass i et sluttspill vil man automatisk tape kampen. Sparebank 1 cup forplikter seg ikke til å informere andre lag om dispensasjoner som er gitt. Klubben forplikter seg til å gi beskjed til motstanderlaget om godkjent dispensasjon før kampstart. Dersom dette ikke blir fulgt opp kan dispensasjonen bli trukket tilbake. Vi oppfordrer alle til å følge NHFs veiledning om spillere på dispensasjon og oppfordrer til sportslig rettferdighet og fair play.

For spørsmål angående reglement bes det tas kontakt med Sparebank 1 cup.

BALLSTØRRELSER

Ref: https://www.handball.no/nyheter/2017/06/ballstorrelser-2017-18/

Fagseksjonen i Norges Håndballforbund (seksjon Spill og trening sentralt og i regionene) har hatt en gjennomgang av ballstørrelser, og dette er gjeldende ballstørrelser for sesongen 2017-18:

Klasse Ballstørrelse Klasse Ballstørrelse
Senior-18-20-M 3 Senior-18-20-K 2
Gutter 17 3 Jenter 17 2
Gutter 16 2*) Jenter 16 2
Gutter 15 2*) Jenter 15 2
Gutter 14 1*) Jenter 14 1
Gutter 13 1 Jenter 13 1
Gutter 12 0*) Jenter 12 0*)
Gutter 11 0 Jenter 11 0
Gutter 10 0 Jenter 10 0
Gutter 9 00*) Jenter 9 00*)
Gutter 8 00 Jenter 8 00
Gutter 7 Mykball 00*) Jenter 7 Mykball 00*)
Gutter 6 Mykball 00*) Jenter 6 Mykball 00*)

Endringer som er gjort er markert med *). Det gjelder i Gutter 14 og 16, samt i barnehåndballen. der har vi valgt å gå ned en størrelse. I klassene G/J 6 og 7 år gjelder mykball.

Den faglige begrunnelsen med å gå ned i ballstørrelse, er at det er lettere å utvikle hensiktsmessige teknikker med en mindre ball.

 Et godt grep som er avgjørende for:
– Utvikling av god kastteknikk og skuddteknikk (unngå føring av ball og lav arm)
– Innlæring av ulike finter – eksempelvis pasnings- og overslagsfinte
– Kontroll på ballen
• Mestringsopplevelse i kamp, som er vesentlig for at spillerne skal trives og utvikle seg
• Å skape trygghet i treningsarbeidet
• Å gi bedre kontroll på skudd

Alderen 6-12 år (+-) er svært viktig for å innarbeide riktig teknikk og mindre ballstørrelser vil være gunstig i forhold til denne innlæringen.
Automatiserte bevegelser og kast/skudd er vanskelig å korrigere, og riktig innlæring vil forhåpentligvis føre til at man unngår å måtte korrigere bevegelser og skudd/kast senere.

Nyheter fra media